Mbështetja e përdoruesit
Orari i punës
8:00-19:00 E shtunë 09:00-17:00

Raportoni parragullistë këtu!

TrustLine

Ne i kushtojmë vëmendje dhe kujdes të veçantë integritetit, pajtueshmërisë me rregulloret dhe normat etike dhe besojmë se ndërtimi i një kulture besimi do të thotë një mundësi e hapur për të raportuar mospërputhjet ose parregullsitë në çdo situatë.

TrustLine është sistemi i raportimit të parregullsive i Eleving Group, një kompani amë e Bongo.mk, ku punonjësit e Bongo.mk dhe palët e tjera të interesuara mund të raportojnë në mënyrë të sigurt dhe anonime çdo dyshim ose përvojë të një akti sjelljeje joprofesionale. TrustLine u krijua dhe funksionon në një mënyrë që siguron plotësinë, besueshmërinë dhe konfidencialitetin e informacionit dhe parandalon qasjen në të nga persona të paautorizuar.

Kur të raportoni sjellje joprofesionale përmes TrustLine

Ne ju inkurajojmë të raportoni çdo sjellje joprofesionale kur vëreni:

  • Shkelje të etikës së biznesit dhe standardeve të biznesit ngaBongo.mk ose palë të treta që përfaqësojnë Bongo.mk ;
  • Shkelje të politikave të Bongo.mk dhe vlerave të kompanisë në lidhje me praktikat e menaxhimit dhe sjelljen afariste
  • Situatat në lidhje me parregullsitë e kontabilitetit, kontrollet e brendshme, revizionin dhe raportimin financiar; ose veprime të qëllimshme për qëllime përfitimi të paautorizuar, si para, prona ose shërbime;
  • Dyshim për përfshirje të Bongo.mk në abuzim ose shkelje të të drejtave të njeriut, si dhe në sjelljen afariste dhe sjellje të tjera që cenojnë respektimin e të drejtave të njeriut;
  • Shkelje të rëndësishme të ligjit antimonopol ose tregtisë së ndershme, spiunazh ose sabotim dhe shkelje të sigurisë së informacionit.

Ju nuk duhet të keni të gjitha detajet ose të siguroheni që diçka nuk është në rregull për të shkaktuar dhe ngritur shqetësime. Ne do t'i trajtojmë raportimet tuaja seriozisht, në mënyrë të drejtë dhe në kohën e duhur dhe do të marrim masa nëse diçka duhet të korrigjohet. Sipas vullnetit tuaj, raporti mund të jetë plotësisht anonim.

Ju lutemi vini re se TrustLine nuk është dedikuar për ankesat e klientëve. Në situata të tilla, ju lutemi përdorni kanalet e kujdesit për përvojën e klientit.

Anonimiteti dhe anti-hakmarrja

Eleving Grupi nuk toleron diskriminimin ose hakmarrjen ndaj personave që paraqesin vullnetarisht një raportim ose janë pjesë e një procesi të provave. Prandaj, ne përdorim kanale raportimi efektive, konfidenciale dhe të sigurta për të siguruar mbrojtje efektive të raportuesve . Nëse mendoni se keni qenë objektiv i hakmarrjes për raportimin ose pjesëmarrjen në prova, duhet të kontaktoni menjëherë TrustLine. Të gjitha njoftimet e tilla do të hetohen tërësisht dhe në mënyrë konfidenciale.

Për më shumë informacion, shihni Politikën e Raportimit të Eleving Group


Raportoni parragullistë këtu !

Kthehu