Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Приватност

Политика за приватност на личните податоци на корисници
Политика за приватност за процесот на регрутација и селекција на вработени

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
на личните податоци на корисниците

Ние се грижиме за Вашата приватност, заштита на податоците и доверливост. Оваа Политика за приватност на личните податоци на корисниците (во понатамошниот текст како “Политика за приватност”) содржи информација за тоа какви податоци собираме, за кои цели и преку кои средства и кои се Вашите права во врска со обработката на личните податоци.

Контролор за обработката на Вашите лични податоци е ФД ФИНМАК ДОО Скопје.

1. Дефиниции

Обработка – е секоја операција или збир на операции кои се извршуваат врз личните податоци, како што се: собирање, евидентирање, организирање, структурирање, чување, приспособување или промена, повлекување, консултирање, увид, употреба, откривање преку пренесување,итн.
Корисник – лице, кое користи, користело или изразило интерес да користи некоја од нашите Услуги.

Групација Елевинг (Eleving Group) Eleving Finance S.A., е регистрирано трговско друштво во Регистарот на трговски друштва на Луксембург под број B 174457  и сите поврзани и правни лица со Eleving Finance S.A.

Услуги било кои услуги пружени од страна на ФД ФИНМАК ДОО Скопје

Лични податоци е каква било информација директно или индиректно поврзана со Корисникот или информации што можат да овозможат директно или индиректно идентификување на Корисникот.

Прописи за заштита на лични податоци Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ бр. 42/20 и 294/21) и Регулативата (EU) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на физички лица во однос на обработката на личните податоци и за слободно движење на тие податоци, и укинување на Директивата 95/46/EC (GDPR) и други применливи прописи за заштита на податоци.

2. Кога се применува оваа Политика за приватност?

Оваа Политика за приватност се применува кога:

 • Вие користите или сте изразиле интерес да користите некоја од нашите Услуги;
 • Вие застапувате Корисник (на пример, како гарант, исплатувач, овластен застапник, итн.), или сте посочени како лице за контакт од страна на Корисникот;
 • Вие сте ги користеле нашите Услуги во минатото и од нас се бара да ги задржиме овие информации;
 • сте контактирале со нас или сте посетиле некое од нашите претставништва и канцеларии за услуги на корисници;
 • сте ја посетиле нашата интернет страница;
 • на кој било друг начин сте ни ги направиле достапни Вашите лични податоци за која било цел за обработка на податоците утврдена во оваа Политика за приватност.

3. Кои се целите и правната основа за обработка на податоците?

Ние можеме да ги обработиме Вашите лични податоци за различни цели и врз основа на различни правни основи. Ве молиме имајте предвид дека ние може да обработиме одредени категории на лични податоци за неколку цели во исто време. Може да ги добиваме Вашите лични податоци и од Вас и од надворешни извори, како што се јавни и приватни регистри и други трети страни.

3.1. Обработка на вашата апликација и склучување договор за услуги

Главно, ние ги обработуваме Вашите лични податоци за да Ви ги обезбедиме нашите Услуги и за извршување разни преддоговорни активности и проценки, за исполнување на договорот за Услугата и за раскинување. За таа цел, ние ќе обработуваме податоци што ни овозможуваат да Ве идентификуваме, да ги потврдиме информациите што ги давате и да Ви понудиме најсоодветна Услуга. Ние, исто така, може да ги обработиме податоците на лица поврзани со Вас, како што се Вашето лице за контакт, исплатувачот или овластениот застаник. Доколку ни ги доставите таквите податоци за контакт, од Вас се бара да го известите ова лице дека сте ни ги дале неговите лични податоци.

Ако сте поднеле апликација, која не е финализирана, ние ќе ги обработиме дадените информации и, доколку е разумно побарано, ќе Ве контактираме за да доставите дополнителни информации барани со цел да склучиме договор за кредит со Вас.

Категорија на личен податок

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ, датум на раѓање, податоци од документ за лична идентификација),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење),

 

обработката е потребна за исполнување на договор за кредит каде субјектот на лични податоци е договорна страна, или за да се преземат активности на барање на субјектот на лични податоци пред неговото пристапување кон договорот за кредит.

3.2. Евалуација на Вашата кредитна способност кредитна историја, и извори на приход.

За да Ви ги обезбедиме нашите услуги, постојат неколку проверки и проценки што согласно закон или за исполнување на нашите легитимни интереси треба да ги спроведеме, како што се проценки на вашата кредитна способност, кредитна историја и извори на приход. За да се усогласиме со овие законски обврски и легитимни интереси, ние може да обработуваме различни податоци, што ни овозможува да Ве процениме како корисник, да ја утврдиме Вашата кредитна способност, Вашите извори на приход, износот на другите парични обврски/долгови, долгови од минатото, како и за да постапуваме согласно правилата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам. Кога е соодветно, проверка и проценка се врши и во случаи кога трето лице врши уплата во име и за сметка на корисникот.

Категорија на личен податок

 • Правен основ
 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ, датум на раѓање, податоци од документ за лична идентификација),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење),
 • Податоци за вработување;
 • Финансиски податоци (пр. информации за Вашите обврски, приходи и други средства, зависни лица, итн.)
 • Информации за извори на средствата (на пример, информации за работодавачот, деловните партнери, бизнисот, банкарските извештаи или други податоци што ни овозможуваат да ги провериме Вашите средства и да спречиме перење пари и финансирање тероризам, да утврдиме дали сте политички изложена личност, итн.),
 • Податоци за исполнување на Вашите обврските (на пример, информации за Вашите претходни и тековни финансиски обврски, дисциплина на плаќање, неплаќање, итн.).

Обработката е неопходна за почитување на законската обврска применлива на нас.

Вашата согласност дадена на нас за да побараме конкретни информации од базата на податоци на државните органи.

Нашиот легитимен интерес за усогласување со правилата за спречување перење пари.

Нашиот легитимен интерес за одбрана на нашите правни интереси, вклучувајќи наплата на долгови и пренос.

3.3. Обработка на плаќања

За да се усогласиме со законските барања применливи на нас, на пример, за сметководство, спречување на перење на пари, обработка на плаќања, обработка на предвремени плаќања и одржување на друга документација поврзана со плаќањето, ние ги обработуваме Вашите податоци поврзани со плаќањата направени од Ваша страна и исполнување на Вашите финансиски обврски спрема нас.

Категорија на личен податок

 

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ, датум на раѓање),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење),
 • Информации за направени плаќања кон нас и детали за Вашата трансакциска сметка.

Обработката е неопходна за почитување на законската обврска применлива на нас.

 

3.4. Маркетинг и промотивни активности

Може да обработуваме одредени лични податоци за да Ве информираме за нашите новости, наградни игри, промотивни активности и да Ви испратиме персонализирани понуди. Во случај на персонализирани понуди и рекламирање, може да користиме профилирање (за повеќе детали за профилирање и автоматизирано донесување одлуки, видете Дел 7). Ние собираме некои од овие податоци користејќи колачиња.

 

Категорија на личен податок

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, возраст),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење),
 • Информација за учество во наградна игра, промотивни активности, или други кампањи
 • Податоци собрани од колачиња и слична технологија, што ни овозможува податоци за интересите и желбите на корисникот.

Вашата согласност дадена за директен маркетинг и информации за промоции

Нашиот легитимен интерес за вршење активности на директен маркетинг доколку ги користите нашите Услуги.

 

Повеќе информации поврзани со обработката на личните податоци за цели на директен маркетинг се достапни во Политиката за директен маркетинг.

3.5. Комуникација со Вас и корисничка услуга

За да комуницираме со Вас, да ги обезбедиме нашите Услуги на корисниците, за консултации, за да ги решиме сите прашања во врска со нашите Услуги, ние може да ги обработиме Вашите лични податоци што веќе ги имаме (како што се Вашето име, информации за контакт и информации за Услугата што ја користите) и податоците што ни ги давате за време на комуникацијата.

Категорија на личен податок

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење),
 • Снимање на разговори,
 • Други информации што може да ни ги дадете за време на комуникацијата (на пример, податоци за вашиот договор со нас, итн.).

Нашите легитимни интереси да ви обезбедиме квалитетна Услуга и да ги решите сите поврзани проблеми.

Во случај на снимање на разговори - Вашата согласност, која ја давате пред повикот.

3.6. Одбрана на нашите правни интереси, вклучувајќи наплата на долгови и пренос

Во одредени случаи, ние може да ги обработуваме Вашите лични податоци за да ги одбраниме нашите законски интереси, како што се спречување измама или обид за измама, враќање средства, наплата на долгови, потврдување долгови, докажување на Вашата согласност, решавање на какви било спорови и конфликти и поведување и извршување правни постапки.

За таа цел, може да Ве замолиме да ги наведете деталите за контакт од дополнително лице. Ние ќе ги користиме таквите информации во случаи кога не сме во можност да Ве контактираме и треба да Ви доставиме информации поврзани со Услугата или договорот. Доколку ни ги доставите таквите податоци за контакт, од Вас се бара да го известите ова лице дека сте ни ги дале неговите податоци.

Воедно, по започнување на процесите за наплата на долгови, може да спроведеме проверки и проценки на Вашата кредитна способност, кредитна историја и извори на приход, како што е наведено во точка 3.2. за евалуација на Вашата кредитна способност кредитна историја, и извори на приход.

Категорија на личен податок

 

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ и други податоци за идентификација),
 • Име, презиме и информации за контакт на Вашето лице за контакт,
 • Информации за Услугата што ја користите или сте ја користеле,
 • Информации за согласноста што сте ни ја дале,
 • Други информации, кои може да бидат потребни за оваа намена за обработка на податоци.

Нашите легитимни интереси да ги одбраниме нашите правни интереси, да спречиме измама или обид за измама, да повратиме средства, да продолжиме со наплата на долгови, да побаруваме долгови, да ја докажеме Вашата согласност, да ги решиме сите спорови и да покренеме и спроведеме правни постапки.

Вашата согласност дадена на нас за да побараме конкретни информации од базата на податоци на државните органи.

 

3.7 Анализа и подобрување на нашите Услуги

Може да ги обработиме Вашите лични податоци за да го дознаеме Вашето мислење за нашите Услуги, како и да ги анализираме нашите Услуги, да одржуваме статистика на корисници и други аналитички информации со цел проценка на ризиците, подобрување на Услугите и избегнување недостатоци.

Воедно, Контролорот има законска обврска да управува со кредитниот ризик, поради таа цел може да обработиме само некои лични податоци обезбедени како што е наведено во точка 3.2. Евалуација на Вашата кредитна способност кредитна историја, и извори на приход.

Категорија на личен податок

Правен основ

 • Податоци за идентификација (пр. име, презиме, ЕМБГ, датум на раѓање),
 • Контакт информации (телефонски број, адреса на електронска пошта, адреса на живеење)
 • Информација за Вашите желби и задоволство од Услугите.
 • Други информации, кои може да бидат потребни за оваа намена за обработка на податоци.

Нашиот легитимен интерес да ги анализираме и подобриме нашите Услуги.

3.8. Техничка супервизија и подобрување на услугите

 • За да ја следиме употребата на нашите Услуги, како и работата на нашите информациски системи, вклучувајќи бази на податоци, интернет страници и мрежи, може да обработуваме различни технички податоци добиени од колачиња, ревизорски патеки и други технички решенија.

 

Категорија на личен податок

Правен основ

 • Вашата IP адреса,
 • Информација за Вашиот уред,
 • Вид и верзија на пребарувач,
 • Временска зона, разни метаподатоци, информации за пристап до интернет страница, информации за интеракција со интернет страницата, внесување податоци, измена и други информации за таа цел.

Нашите легитимни интереси да обезбедиме сигурност и безбедност на нашите Услуги и континуитет на нашите деловни активности и технички средства.

4. Од кого ги добиваме Вашите лични податоци?

Во зависност од целта на обработката на податоците, може да ги добиеме Вашите лични податоци од различни извори:

 • од Вас кога аплицирате или изразувате интерес за нашите Услуги;
 • ако сте посочени како контакт лице или претставник на Корисникот (плаќач, гарант или овластен застапник), ги добивме податоците од Корисникот;
 • од трети страни од кои бараме информации за проценка на вашата кредитна способност, кредитна историја и потекло на средства, како што се кредитни бироа, државни органи, бази на податоци за историја на долгови и други партнери за соработка или даватели на услуги од трети страни кои можат да ги обезбедат потребните информации.

5. Со кого ги споделуваме Вашите лични податоци?

За да ги обезбедиме нашите Услуги, треба да споделиме некои од Вашите лични податоци со даватели на услуги - трети страни (во натамошниот текст "Даватели на услуги") и други обработувачи на податоци, на пример:

 • Други друптва од Елевинг Групацијата (Eleving Group), на пример кога тие ни обезбедуваат одредени услуги на нас;
 • државни органи и другите владини органи, како и органите за спроведување на законот, извршители, даночни органи, надзорни органи и финансиски истражни органи и трети страни, кои водат разни кредитни регистри, државни регистри и трговски регистри;
 • кредитни институции, финансиски институции, финансиски посредници и други трети страни вклучени во обезбедувањето на услугите и во склучувањето и/или извршувањето на договорот;
 • Даватели на услуги кои обезбедуваат алатки за откривање измами и спречување на перење на пари, алатки за идентификација на корисници, услуги за локализација на серверот, како и услуги за безбедност на податоци и сајбер, алатки за испорака на електронска пошта и содржина, пошта, маркетинг, сметководство, правни услуги, ревизија, ИТ, веб анализа, снимање на сесии, и услуги за маркетинг преку Интернет и други услуги што разумно ни се потребни;
 • агенции за наплата на долгови или други правни лица по доделени права, судови, тела за решавање вонсудски спорови, стечајни управници, и сл.

 

Во одредени ситуации, имаме законска обврска да ги споделиме Вашите лични податоци со трети страни за да се усогласиме со законските обврски или барања, како и да ги заштитиме нашите, или правните интереси на трета страна. Ние, исто така, ќе ги откриеме Вашите лични податоци на трети страни онолку колку што е дозволено со применливите закони, вклучувајќи:

 • на потенцијален купувач или купувач што ги стекнува сите наши поврзани лица или нашиот деловен потфат;
 • на трета страна ако продадеме или купиме било каков деловен потфат или претрпиме спојување, во тој случај може да ги откриеме Вашите лични податоци на потенцијалниот купувач на таквиот деловен потфат; и
 • на трета страна ако соработуваме со други правни лица или трговски друштва, ако сме предмет на реорганизација, стечај или ликвидација, или на друг начин преземеме деловна трансакција или продаваме дел или целиот наш имот. Во такви трансакции, Вашите лични податоци може да бидат меѓу пренесените средства.

Кога ги споделуваме Вашите лични податоци со Давателите на услуги, ние ги почитуваме обврските на применливиот Закон за заштита на личните податоци, имено:

 • пренесуваме само минималната количина на лични податоци што е неопходна за одреден Давател на услуги;
 • ние работиме само со Даватели на услуги кои можат да обезбедат соодветно ниво на заштита на личните податоци;
 • доколку Давателот на услуги дејствува како наш обработувач на лични податоци, може да ги обработи Вашите лични податоци само во согласност со нашите упатства и во согласност со писмен договор и не смее да ги користи за други цели.

Доколку некој од Давателите на услуги се наоѓа надвор од ЕУ/ЕЕП, ние ќе ги споделиме Вашите лични податоци во согласност со правилата утврдени во применливиот Закон за заштита на личните податоци, вклучувајќи:

 • со склучување стандардни договорни клаузули на ЕУ или со користење на други соодветни основи за пренос на податоци предвидени со применливиот Закон за заштита на личните податоци, како што се кодекси на однесување и сертификати,
 • соработка со Даватели на услуги лоцирани во земјата, што нуди соодветно ниво на заштита на податоците во согласност со одлуката за соодветност на Агенцијата за заштита на лични податоци.

6. Видео надзор

Вршиме видео надзор во центрите за услуги на корисниците, канцелариите и другите простории каде што работиме. Податоците ги обработуваме врз основа на нашите легитимни интереси за да спречиме и откриеме кривични дела и да ја заштитиме нашата сопственост. Видео надзорот е активен 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Податоците добиени за време на видео надзорот се чуваат 30 дена. По овој период, податоците се бришат, освен доколку не е разумно побарано да се чуваат за други цели, како што е истрага за кривични дела, заштита на нашите законски права или трети страни. При изборот на место за поставување на камерите за видео надзор, ги зедовме предвид следниве аспекти:

 • област каде се врши видео надзор - камерите ги снимаат областите потребни за да се постигне целта на видео надзорот. Други згради, простории и подрачје надвор од деловните простории на Друштвото не се снимаат;
 • квалитет на видео надзор - камерите се поставени така што снимената слика може да се користи за наменетата цел, лицата што се гледаат на видеото се препознатливи и камерите се соодветни за подрачјето за набљудување;
 • приватност на субјектот на лични податоци - камерите не снимаат простор наменет за приватна употреба (на пример, тоалети, простории за релаксација итн.).

Повеќе информации поврзани со обработката на личните податоци преку системот за видео надзор се достапни во Изјава за приватност при вршење на видео надзор.

7. Кога користиме профилирање и автоматско донесување на одлуки?

Профилирањето е оценка на Корисниците според одредени параметри, како што се економската состојба, личните преференции, интересите, однесувањето итн., со цел да се класифицираат Корисниците во една од нашите претходно дефинирани категории на Корисници. Автоматско донесување одлуки е способност да се донесуваат одлуки со технолошки, автоматски средства, користејќи ги податоците дадени од Корисникот или информациите добиени како резултат на неговото профилирање.

Може да користиме профилирање и да донесуваме автоматски одлуки за да ја обработиме Вашата апликација за нашите Услуги, да ја процениме Вашата кредитна способност и ризици, да ја процениме способноста да ви ги обезбедиме нашите Услуги, да го одредиме максималниот износ на заемот, да го процениме и спречиме ризикот од измама и да ја исполниме нашата обврска да се усогласиме со правила за спречување на перење на пари и финансирање тероризам.

Доколку одлучиме да не Ви дозволиме да ги користите услугите тоа нема да биде автоматска одлука без вклучување на нашите вработени. Редовно ги прегледуваме нашите алгоритми и услови за обезбедување на нашите Услуги за да спречиме грешки и неточности во проценката. Имате право да побарате Вашата апликација да биде обработена од поединец, а не од автоматизиран систем, но второстепена проценка на Вашата апликација не гарантира дека резултатот ќе биде различен.

Дополнително, ние може да користиме профилирање и автоматизирано донесување одлуки за да Ви понудиме посоодветна услуга, персонализирани маркетинг и комерцијални понуди, вклучувајќи попусти и посебни услови и да спроведеме анализа на корисниците.

Нашето профилирање и автоматизирано донесување одлуки се базира на:

 • нашата законска обврска да ја процениме кредитната способност на Корисниците и да ги почитуваме правилата за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам;
 • склучување на договорот за кредит и преземање преддоговорни мерки, вклучително и обезбедување побрз и поефикасен процес на склучување договори;
 • Ваша согласност или наш легитимен интерес да го спречиме ризикот од измама и да Ви обезбедиме посоодветни решенија, комуникации и понуди.

8. Колку долго ги чуваме Вашите лични податоци?

Ќе ги обработуваме Вашите лични податоци се додека:

 • постои една од гореспоменатите правни основи за обработка на податоци и постои цел за обработка на Вашите лични податоци, на пример, договорот за кредит што сте го склучиле е во сила или Вашата согласност за одредена обработка на податоци е валидна;
 • ние сме обврзани со применливите закони да ги задржиме Вашите лични податоци;
 • постои потреба да ги следиме нашите легитимни интереси, на пример, да ги покренуваме и водиме правните постапки.
 • Кога ќе завршат овие услови, ќе ги избришеме или анонимизираме Вашите лични податоци.

9. Вашите права

Како субјект на податоци, имате одредени права пропишани со прописите за заштита на личните податоци. Овие права обезбедуваат дека можете:

 • да побарате пристап до Вашите лични податоци и да побарате детали за обработката на податоците;
 • да побарате исправка на неточните или нецелосните податоци;
 • да побарате бришење на Вашите лични податоци. Ве молиме имајте предвид дека нема да можеме да ги избришеме податоците што треба да ги обработиме и да ги чуваме во согласност со применливите прописи или што може да бидат неопходни за да ги одбраниме нашите права или да покренеме правна постапка доколку се повредени нашите права;
 • да приговарате на обработката на Вашите лични податоци, која се базира на нашите легитимни интереси. Во случај на таков приговор, ние повеќе нема да ги обработуваме Вашите лични податоци, освен ако не докажеме дека постојат релевантни легитимни интереси за обработка, кои преовладуваат над интересите, правата и слободите на субјектот на личните податоци, или за воспоставување, остварување или одбрана на неговите правни барања;
 • да побарате да ги добиете Вашите лични податоци за да ги пренесете на друг контролор на податоци, под услов тоа да не влијае на нашиот легитимен интерес за заштита на нашите деловни тајни или какви било други доверливи информации;
 • ја повлечете својата согласност за обработка на податоци врз основа на претходна согласност. Согласноста може да се отповика со:
  • користејќи ја опцијата за повлекување на согласност за добивање пораки на електронска пошта или СМС-пораки,
  • праќање електронска пошта на [email protected];
  • преку повик до нашиот центар за грижа за корисници на следниот број: 13 344,
  • во центрите за корисничка услуга.

Повлекувањето на Вашата согласност нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласност пред нејзиното повлекување. Исто така, имајте предвид дека повлекувањето на согласноста нема да влијае на обработката на Вашите лични податоци, кои ги обработуваме врз основа на други правни основи.

За да ги остварите овие права, Вие може да поднесете писмено барање до нас преку испраќање на електронска пошта до следната адреса [email protected] или преку праќање на писмено барање до центарот за корисничка услуга и со лична идентификација. Ние ќе го обработиме барањето во рок од 30 дена и ќе ви дадеме одговор. Кога ќе го добиеме Вашето барање за остварување на Вашите права, ќе го провериме Вашиот идентитет, ќе го оцениме барањето и ќе Ви одговориме во согласност со применливите прописи.

Ве молиме имајте предвид дека имате право да поднесете барање до органот за супервизија над заштита при обработка на личните податоци - Агенцијата за заштита на лични податоци на РСМ.

Барање од Субјекти на лични податоци

10. Линкови до интернет страници на трети страни

Нашата интернет страница може да содржи линкови до интернет страници на трети страни. Овие интернет страници на трети страни имаат свои услови за користење и политика за приватност, што Ве охрабруваме да ги прочитате кога ќе ја посетите интернет страницата. Ние не сме одговорни за интернет страници на трети страни и нивните содржини.

11. Промени на оваа Политика за приватност

Го задржуваме правото да ја ажурираме оваа Политика за приватност. Ви препорачуваме редовно да ја посетувате нашата интернет страница за најнови информации.

12. Информации за контакт

Информации за контакт на ФД ФИНМАК ДОО Скопје: тел. број: 13 344  e-mail: [email protected]

Информации за контакт на Офицер за заштита на лични податоци: [email protected]

Оваа Политика за приватност е ажурурана на 09.02.2024 година.
 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
за процесот на регрутација и селекција на вработени

 

Оваа Политика за процесот на регрутација и селекција на вработени (во понатамошниот текст како “Политика за приватност”) објаснува како ФД ФИНМАК ДОО Скопје, со ЕМБС 7229712 (во понатамошниот текст како “ ФД ФИНМАК”, “Ние” или “Нас”), како Контролор на лични податоци ги обработува Вашите лични податоци за времетраењето на процесот на регрутација и селекција кога аплицирате за отворена работна позиција во ФД ФИНМАК.

Исто така, овде ќе најдете информации за Вашите права во врска со личните податоци што ни ги откривате во наведениот процес. Ако имате било какви прашања во врска со оваа Политика за приватност, контактирајте нè на [email protected] или обратете се до нашиот Офицер за заштита на податоци преку [email protected]

ФД Финмак е дел од Eleving Group –групација на трговски друштва директно или индиректно контролирани од страна на Eleving Finance S.A.

1. Кои категории на лични податоци ги обработуваме и зошто?

Кога аплицирате за отворена работна позиција во ФД Финмак, Ние обработуваме различни категории од Вашите лични податоци за повеќе цели. Во некои случаи, кога тоа го бара одредена работна позиција, може да побараме дополнителни информации од Вас.

Разгледување на Вашата апликација

За време на процесот на регрутација и селекција на вработени, Ние ги обработуваме Вашите лични податоци за да ја процениме Вашата апликација и за да оцениме дали Вашиот профил е соодветен за одредена работна позиција. За таа цел, ги обработуваме следните лични податоци:

 • Вашето име и презиме,
 • детали за контакт,
 • други лични податоци во Вашата кратка биографија, апликација или мотивациско писмо,
 • податоци и информации за Вашите вештини, искуство, квалификации и други информации кои сте ги направиле јавно достапни на социјалните мрежи како на пример LinkedIn, и
 • било кои други информации кои сте ги дополниле во Вашата апликација, кои сте ги направиле достапни за Нас преку некоја практична задача или кои биле дадени за време на интервју за работа или кога сте комуницирале со Нас.

Ние ќе ги обработиме овие информации врз основа на Вашата согласност и нашите легитимни интереси за да го спроведеме процесот на вработување и да ја процениме Вашата апликација.

Ние не бараме посебна категорија на лични податоци што откриваат расно или етничко потекло, политички мислења, верски или филозофски убедувања, членство во синдикат, генетски, биометриски, здравствени податоци или податоци во врска со сексуалниот живот или сексуалната ориентација на субјектот на лични податоци. Доколку своеволно изберете да дадете такви информации, тие нема да се земат предвид за време на процесот на вработување и ние ќе ги обработуваме Вашите лични податоци согласно оваа Политика за приватност.

Собирање на препораки

Доколку сте ни дале ваков тип на информации, ние може да контактираме со Вашите претходни колеги или други лица на кои сте упатиле за да дознаеме повеќе за тоа дали Вашиот профил одговара на одредена работна позиција. Ќе ги контактираме само оние лица на кои Вие сте упатиле и кои сте назначиле дека можеме да ги контактираме. За таа цел, ние ќе ги обработиме името, презимето, деталите за контакт на лицето на кое сте упатиле и дадените информации за Вас. Ние ќе ги обработиме овие податоци врз основа на согласност дадена од Ваша страна и од страна на лицето на кое сте упатиле.

Заштита на Нашите интереси и права

Во случај да треба да ги одбраниме или реализираме нашите законски права или да учествуваме во некаква судска постапка, Ние може да ги обработиме Вашите лични податоци: име, презиме, податоци за контакт и други лични податоци што сме ги собрале за Вас за време на процесот на регрутација и селекција. Ние ќе ги обработиме овие податоци врз основа на нашите легитимни интереси за да ги заштитиме нашите права, да ги решиме судските спорови, да спречиме незаконски активности како што се измама или злоупотреба и да ги заштитиме нашите законски интереси.

Спроведување на длабинска проценка на Вашата професионална репутација

Одредени закони и прописи применливи на Нас пропишуваат дека одредени работни позиции (на пример, членови на Одборот на директори, Менаџери на ризик, работни позиции поврзани со спречување перење на пари и  спречување на финансирање тероризам, и слично) не смеат да бидат пополнети од осудувани лица. Оттука, доколку аплицирате за таква работна позиција, Ние може да Ве замолиме да доставите доказ за неосудуваност од казнена/кривична евиденција и да направиме длабинска проценка на вашата професионална репутација. Во текот на таквата проценка, ние може да обработуваме информации кои откриваат:

 • дали Вашиот начин на вршење на дејност довел до прогласување на стечај/отворање на стечајна постапка или одземање на лиценцата на друга институција поради одлука на орган кој врши супервизија на работењето,
 • дали сте осудени за кривично дело и дали Вашето криминално досие е избришано од кривичната/казнената евиденција,
 • дали против Вас е донесена со одлука на суд или државен орган согласно која Ви се забранува да вршите професија, дејност или должност во одредена област на дејствување или деловен потфат.

Ние ќе ги обработуваме овие информации за да ги оствариме нашите права како работодавач од областа на работните односи, како и врз основа на нашите легитимни интереси за да ги обезбедиме барањата за специфични работни позиции утврдени во применливите закони и да обезбедиме заштита на Нашите интереси и активности. Може да ги добиеме информациите од документите и информациите доставени од Ваша страна, како и преку извршување на нашата проценка на Вашата професионална репутација, вклучително и користење на јавно достапни податоци и други извори на информации.

Со оглед на тоа што овие податоци се сметаат за категорија на лични податоци посебно уредена во законските прописи, ние ја спроведуваме оваа обработка со посебно внимание, обезбедувајќи ограничен пристап, безбедност и вршење проценки на влијанието и ризикот.

3. Кој може да пристапи до Вашите лични податоци?

Доколку е разумно неопходно, за време на процесот на регрутација и селекција, можеме да ги споделиме Вашите лични податоци со други правни лица, кои се дел од Групација Елевинг (Eleving Group), на пример, ако овие субјекти даваат помош во процесот на регрутација и селекција или ако позицијата е управувана од член на тим од друго правно лице на Групација Елевинг (Eleving Group). Доколку сте поднеле генерална апликација за која било отворена позиција, Вашите лични податоци може да бидат искористени во други процеси за регрутација и селекција на тоа друштво во рамките Групација Елевинг (Eleving Group), кое има отворено работна позиција најсоодветна за Вас.

Вашите лични податоци може да се споделат со трети страни кои обезбедуваат услуги за време на процесот на регрутација и селекција (на пример, услуги за хостирање и складирање податоци, алатки за човечки ресурси, правни услуги, ИТ и други советници, кога тоа е разумно потребно). Овие даватели на услуги може да добијат минимален обем на лични податоци и само кога е тоа неопходно. Ние ќе ги споделиме Вашите лични податоци само со такви даватели на услуги кои се обврзале да ги почитуваат барањата за доверливост, како и обврските утврдени во применливите законски прописи за заштита на личните податоци и нашите договори за соработка.

Ако некој од давателите на услуги се наоѓа надвор од Европската Унија или има други легитимни причини, можеби ќе треба да вршиме пренос на лични податоци надвор од Европската Унија. Во таков случај, личните податоци ќе бидат пренесени во согласност со барањата на Општата регулатива за заштита на податоците, како и Законот за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија.

Ако има поплаки/приговори за процесот на регрутација и селекција или треба да ги заштитиме нашите права, Ние исто така може да споделиме информации со релевантните државни органи. Можеби ќе треба да ги споделиме Вашите лични податоци ако од нас се бара да го сториме тоа во согласност со применливите закони или сме добиле такво барање од државен орган.

4. Колкав период ќе ги чуваме Вашите лични податоци?

Доколку сте посочиле дека сте заинтересирани за други соодветни слободни работни позиции или сте поднеле генерална апликација, тогаш ќе ги задржиме Вашите лични податоци во рок од 1 (една) година од моментот на поднесување. По овој период, ние ќе ги избришеме или анонимизираме Вашите лични податоци и ќе ги користиме само за статистички цели.

Доколку сте посочиле дека не сте заинтересирани за други соодветни работни позиции или сте ја отповикале Вашата согласност, Ние ќе ги избришеме или анонимизираме Вашите лични податоци во рок од 45 (четириесет и пет) дена по завршувањето на конкретниот процес на регрутација и селекција.

Може да продолжиме да чуваме копии од Вашите лични податоци кога е разумно неопходно да се усогласиме со нашите законски обврски, да решиме одреден судски спор и/или да ги заштитиме нашите законски интереси.

5. Вашите права како субјект на лични податоци

Како субјект на лични податоци имате одредени права во однос на обработката на Вашите лични податоци.

Имате право да побарате пристап до Вашите лични податоци. Ако верувате дека личните податоци што ги имаме за Вас се застарени, неточни или нецелосни, имате право да ги поправите или измените. Вие исто така имате право на преносливост на личните податоци и да ги примите Вашите личните податоци со цел да ги пренесете на друг контролор на лични податоци. Под одредени околности, имате право да побарате ограничување на обработката на личните податоци.

Ако ги обработуваме Вашите лични податоци врз основа на постоење на легитимни интереси, Вие имате право да приговарате на таквата обработка. Ако добиеме таков приговор, повеќе нема да ги обработуваме Вашите лични податоци, освен ако докажеме дека постојат релевантни легитимни интереси за обработка, кои преовладуваат над интересите, правата и слободите на субјектот на личните податоци, или за воспоставување, остварување или одбрана на неговите правни барања.

Имате право да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци, доколку обработката се заснова на согласност. Откажувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласност пред нејзиното повлекување.

Може да побарате бришење на Вашите лични податоци. Ве молиме имајте предвид дека нема да можеме да ги избришеме податоците кои сме должни да ги чуваме во согласност со применливите закони или кои ги бараме за воспоставување, остварување или одбрана на правни барања.

Можете да ги остварите Вашите права како субјект на лични податоци со поднесување на Вашето барање во писмена форма на адреса на електронска пошта: [email protected]. Ние ќе ги процениме таквите барања во согласност со применливиот закон и ќе Ви одговориме во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Ве молиме имајте предвид дека ќе треба да го потврдиме Вашиот идентитет пред да откриеме какви било информации, па оттука може да побараме да ни доставите дополнителни информации.

Дополнително, доколку сметате дека незаконски ги обработуваме Вашите лични податоци, имате право да поднесете Барање до надлежниот орган за супервизија над заштитата на личните податоци - Агенцијата за заштита на личните податоци на РСМ.

6. Промени на Политиката за приватност за процесот на регрутација и селекција на вработени

Повремено може да ја ажурираме оваа Политика за приватност. Сите измени ќе бидат објавени на нашата интернет страница.

Оваа Политика за приватност е ажурирана на 09.02.2024 година.

 

 

Назад