Клиентска поддршка
Работно време
8:00-19:00 Понеделник - Петок; 09:00-17:00 Сабота

Општи услови

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

1.1. Кредитор е Финансиско друштво ФД ФИНМАК ДОО Скопје, со седиште на ул. Филип Втори Македонски бр.3, 1000 Скопје, со ЕМБС 7229712, со број за контакт 13 344, и електронска пошта [email protected].

1.2. Корисник е лице, кое користи, користело или изразило интерес да користи некоја од услугите на Кредиторот.

1.3. Договор за кредитен лимит подразбира Договор кој заедно со Општите услови, Тарифата, Политиката за приватност, како и сите Прилози кон Договорот за кредитен лимит со сите нивни идни релевантни измени и/или анекси договорени меѓу страните во писмена форма, преку телефон, Електронска пошта или на Профилот, претставува една целина и е обврзувачки за договорните страни.

 

1.4. Прилог кон Договор за кредитен лимит / Прилог преставува секој договор за потрошувачки кредит и користење на дополнителни услуги склучен помеѓу Корисникот и Кредиторот врз основа и во рамките на Договорот за кредитен лимит, како и сите негови идни измени и/или анекси. Прилогот е интегрален и составен дел на Договорот за кредитен лимит. Одредбите од Договорот за кредитен лимит се задолжителни и се применуваат на сите Прилози.

 

1.5. Сметка на Кредиторот е секоја банкарска сметка на Кредиторот објавена на Веб страната на Кредиторот и/или во подружниците на Кредиторот.

 

1.6. Кредитен лимит е максималниот Износ на кредит којшто Кредиторот може да му го стави на располагање на Корисникот на кредитот. Врз основа на проценката на кредитната способност на Корисникот, Кредитниот лимит може да биде променет за времетраење на Договорот за кредитен лимит, согласно интерните политики на Кредиторот.

 

1.7. Рок на отплата е периодот во кој Корисникот треба да го отплати Кредитот, како и сите други побарувања кои произлегуваат од Прилогот, согласно Амортизациониот план.

 

1.8. Датум на отплата е денот на отплатата како што е наведено во Прилогот кон Договорот за кредитен лимит и/или во Амортизациониот план.

 

1.9. Износ на кредит / Кредит преставува исплатениот износ на кредит, како што е наведено во Прилогот кон Договорот за кредитен лимит, а е во рамките на Кредитниот лимит. Корисникот може да аплицира за Износ на кредит во рамките на Кредитниот лимит онлајн преку Профил на Веб - страната, во подружниците на Кредиторот, преку телефон, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитни посредници на Кредиторот со поднесување на Барање за кредит.

 

1.10. Барање за кредит е барање од Корисникот доставено онлајн преку Профил на Веб – страната, преку подружниците на Кредиторот, преку телефон, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитен посредник, а со кое Корисникот аплицира за Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит.

 

1.11. Електронска пошта / Е-маил на Корисникот е електронската адреса на Корисникот наведена во Договорот за кредитен лимит и /или во Прилогот, што се подразбира дека се користи исклучиво од страна на Корисникот. Корисникот на кредитот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секаква погрешна употреба или злоупотреба на неговата Е-маил адреса од страна на било кои трети лица.

 

1.12. Сметка на Корисникот е секоја негова/нејзина банкарска сметка: (1) која е наведенa во Договорот за кредитен лимит и /или во Прилогот; (2) која е пријавена кај кредиторот усно или писмено во некоја од подружниците на Кредиторот преку телефонски разговор или на Профилот; и/или (3) било која банкарска сметка од која Корисникот извршил плаќање кон Кредиторот.

 

1.13. Подружница е секоја канцеларија на Кредиторот која е различна од главното седиште на Кредиторот, а во која Кредиторот врши дејност на издавање кредити (важечки список на подружниците е достапен на Веб – страната на Кредиторот).

 

1.14. СВТ претставува стапка на вкупни трошоци којашто е наведена во Прилогот.

 

1.15. СМС Системот на Кредиторот претставува систем кој му овозможува на Корисникот (i) да аплицира за Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит или (ii) кој му овозможува на Корисникот прифаќање на понуда на Кредиторот за издавање на Износ на кредит во рамки на одобрениот Кредитен лимит, во согласност со условите за користење на СМС Системот воспоставени од Кредиторот.

 

1.16. Амортизационен план е план кој ги опфаќа плаќањата на Кредитот како и сите други побарувања кои произлегуваат од Прилогот и роковите на доспеаност за секое плаќање, и истиот преставува составен дел на Договорот за кредитен лимит и Прилогот. Корисникот има право во кое било време во текот на траењето на договорот за кредит бесплатно да добие амортизационен план, по претходно поднесено писмено барање.

 

1.17. Преглед на паричните текови е преглед на парични текови кои Кредиторот го изработува за потребите на пресметка на СВТ, и е составен дел на Прилогот.

 

1.18. Провизии се надоместоци, трошоци и останати плаќања за услугите дадени на Корисникот од страна на Кредиторот, наведени во Прилогот и тековните Тарифи на Кредиторот коишто се достапни за Корисникот на Веб - страната и во Подружниците на Кредиторот.

 

1.19. Тарифи ги сочинуваат сите провизии, камати, трошоци, стапки и услови за плаќање на истите, како и надоместоци за услугите кои ги обезбедува Кредиторот, кои се достапни на Веб - страната (https://www.bongo.mk/info/tarifi) и во Подружниците на Кредиторот и се составен дел на Договорот за кредитен лимит. Тарифите на Кредиторот можат да бидат предмет на измена од време на време. Корисникот се смета дека е информиран од страна на Кредиторот за секакви измени во Тарифите на денот кога истите се објавени на Веб – страната.

 

1.20. Дополнителна услуга е услуга чие користење не е задолжително за одобрување на кредитот, и користењето на таквата услуга се одобрува врз основа на барање на Корисникот или на било кој друг начин слободно изјавена волја за користење на таквата дополнителна услуга. За користење на Дополнителна услуга Кредиторот пресметува и наплаќа Провизии согласно Тарифите, кои не влегуваат во вкупните трошоци на кредитот, и не се прикажани во СВТ.

 

1.21. Вкупен износ за кредитот претставува збир од Износот на кредит и вкупните трошоци на кредитот, наведен во Прилогот кој Корисникот има обврска да го плати на Денот на отплата на кредитот. Во Вкупниот износ за кредитот не се вклучени Провизиите за користење на Дополнителни услуги, кои се прикажани одделно како Вкупен износ за одбрани Дополнителни услуги.

 

1.22. Вкупен износ за одбрани Дополнителни услуги претставува збир од износот на Провизиите за одбраните Дополнителни услуги, кои Кредиторот му ги одобрува на Корисникот по негово барање и ги наплаќа согласно Тарифите.

 

1.23. Вкупно за отплата преставува збир од Вкупен износ за кредитот, Вкупен износ за одбрани Дополнителни услуги, камата и сите други Провизии кои Корисникот треба да ги плати на Датумот на отплата согласно Амортизациониот план.

 

1.24. Применливо право се законите и подзаконските акти на Република Северна Македонија.

 

1.25. Казнена камата е камата за задоцнето плаќање на доспеаните обврски. Казнена камата се пресметува кога Корисникот ќе задоцни со исполнување на неговата парична обврска, а во согласност со одредбите на Законот за облигационите односи.  Стапката на казнената камата се определува за секое полугодие и тоа во висина на  каматната стапка од основниот инструмент од операциите на отворен пазар на Народната банка на Република Македонија (референтна стапка), што важела на последниот ден од полугодието што му претходело на тековното полугодие, зголемена за осум процентни (законска казнена камата).

 

1.26. Договорна каматна стапка е висина на каматната стапка која се пресметува и наплаќа на Износот на кредитот, како што е уредено во Прилогот и Тарифите.

 

1.27. Вкупен износ на камата е пресметаната камата која Корисникот треба да ја плати согласно Договорната каматна стапка за целото времетраење на Прилогот.

 

1.28. Провизија за издавање и администрирање на кредит претставува провизија за одобрување, обработка и администрирање на кредитот, која се пресметува врз основа на  времетраењето на Прилогот кон Договорот за кредитен лимит, согласно Тарифите.

 

1.29. Провизија за одложување на рокот за отплата на кредитот е провизијата за користење на Дополнителна услуга, и тоа одложување на рокот на отплата на кредитот, како што е предвидено со Тарифите. Со плаќањето на Провизијата за одложување на рокот за отплата на кредитот, Корисникот изјавува дека се согласува со и ги потврдува измените на Прилогот кон Договорот за кредитен лимит, односно одложување на рокот за отплата.

1.30. Провизија за итно процесирање е провизија за користење на Дополнителна услуга која овозможува Барањето за кредит да се процесира веднаш наместо стандардниот рок за процесирање од 14 дена.

1.31. Провизија за исплата во готово во подружница е провизија за користење на Дополнителна услуга која овозможува Корисникот да ги подигне средствата во готово во една од Подружниците на Кредиторот, наместо стандардниот банкарски трансфер.

1.32. Веб - страна е интернет страната на Кредиторот www.bongo.mk, каде што Корисникот е идентификуван преку неговиот/нејзиниот Профил и каде што Корисникот и Кредиторот може меѓусебно да комуницираат и да разменуваат информации. Информациите разменети преку Веб – страната и Профилот се обврзувачки за страните и претставуваат составен дел на Договорот за кредитен лимит, ако не е поинаку наведено во разменетите информации или со Договорот за кредитен лимит. Секогаш кога Корисникот ќе кликне на копчето "Се согласувам" на Веб - страната или на Профилот се смета дека Корисникот ја дал својата согласност за содржината за којашто копчето "Се согласувам" е понудено.

 

1.33. Предвремена отплата претставува еднократна отплата, делумна или целосна, на недоспеаниот дел од Кредитот за која Корисникот го известил Кредиторот дека врши делумна или целосна предвремена отплата, и поднел соодветно барање за  предвремена отплата.

1.34. Претплата, претставува секој неосновано уплатен износ над износот кој Корисникот требал да го плати на Датумот на отплата, согласно Амортизациониот план.

1.35. Неидентификувана уплата, преставува секоја уплата направена преку банкарски трансфер на Сметка на Кредиторот која не содржи доволно податоци за да може уплатата да се идентификува или поврзе со Корисник.

 

1.36. Профил е Личниот профил на Корисникот креиран на Веб – страната, кој е достапен откако Корисникот ќе ги внесе своето корисничко име и лозинка (логирање). При логирањето на Профилот за прв пат Корисникот внесува автоматски генерирана лозинка, којашто мора веднаш да ја замени со нова единствена лозинка којашто ќе му биде позната само на Корисникот. Пристапот до Профилот е дозволен само со внесување на корисничкото име и лозинка на Корисникот, коишто го идентификуваат Корисникот. Корисникот е целосно и единствено одговорен за сите последици што произлегуваат од секоја погрешна употреба и секоја злоупотреба на Профилот од страна на било кое трето лице.

 

1.37. Страна(и) се Корисникот и Кредиторот.

 

1.38. Телефонски број е секој телефонски број кој се користи од страна на Корисникот или тој што му е доставен на Кредиторот од страна на Корисникот наведен во Договорот за кредитен лимит, Прилогот, Профилот на Веб страната, Подружниците на Кредиторот или преку кредитни посредници.

 

1.39. Носители на јавни функции се физички лица на кои им е или им била доверена јавна функција во Република Македонија или во друга држава, и се сметаат за носители на јавна функција најмалку две години по престанокот на извршување на јавната функција. Поимот „носители на јавни функции“ вклучува членови на семејството на носителот на јавна функција, како и лице кое се смета за близок соработник на носителот на јавна функција.

 

 1. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА КРЕДИТЕН ЛИМИТ

 

2.1. Секој Корисник склучува Договорот за кредитен лимит при првото поднесување на Барање за кредит. Договорот за кредитен лимит се склучува во писмена форма или преку друг траен медиум во согласност со овие овие Општи услови.

 

2.2. Договорот за кредитен лимит стапува на сила кога ќе биде потпишан своерачно или електронски со внесување на единствен електронски код испратен преку СМС Системот на Кредиторот на телефонскиот број на Корисникот.

 

2.3. Договорот за кредитен лимит се склучува за неопределен временски период и ќе остане на сила се додека не се раскине од некоја од договорните страни, на начин предвиден во овие Општи услови.

 

 

2.4. Со склучување на Договорот за кредитен лимит, Кредиторот му одобрува на Корисникот неограничен број пати да аплицира за  Кредит, во рамките на Кредитниот лимит, за целото времетраење на Договорот за кредитен лимит преку поднесување на Барање за кредит, и да склучи договор за потрошувачки кредит доколку неговото барање е одобрено.

 

2.5. При поднесување на првото Барање за кредит, Корисникот мора да даде Изјава за согласност, да се согласи со овие Општи услови, како и да даде Изјава за носител на јавна функција. Корисникот е согласен дека дадените изјави се однесуваат и се применливи за секое наредно поднесено Барање за кредит.

 

2.6. Корисникот е единствено одговорен за точноста на податоците внесени при поднесување на првото, како и секое наредно Барање за кредит. За било какви грешки при пополнување на податоци, настанати по вина на Корисникот, Кредиторот не сноси одговорност и сите последици од таквите грешки паѓаат на товар на Корисникот.

 

2.7. Доколку не е Носител на јавна функција, корисникот може да изјави дека не е Носител на јавна функција преку Веб страната и да поднесе Барање за кредит онлајн преку Профил на Веб – страната или СМС системот. Корисникот кој е Носител на јавна функција, Барањето за кредит го поднесува во некоја од подружниците на Кредиторот, и дава своерачно потпишана Изјава за носител на јавна функција. Корисникот може да го одбие Барањето за кредит на Носител на јавна функција во согласност со интерните процедури.

 

2.8. Секој одобрен Кредит, се исплаќа и се отплаќа во согласност со условите на Договорот за кредитен лимит и овие Општи Услови.

 

 

 1. СКЛУЧУВАЊЕ НА ПРИЛОГ КОН ДОГОВОР ЗА КРЕДИТЕН ЛИМИТ

 

3.1. Доколку Барањето за кредит на Корисникот е одобрено, Страните склучуваат Прилог кон Договорот за кредитен лимит, со кој Страните ги уредуваат посебните услови на Кредитот и ги утврдуваат Провизиите кој Корисникот е должен да ги плати при редовна отплата на Кредитот. Доколку Корисникот побарал користење на незадолжителни Дополнителни услуги, во Прилогот Договорните страни ги утврдуваат провизиите за користење на дополнителни услуги и начинот на отплата.

 

3.2. Корисникот има право да поднесе Барање за кредит, и да склучи Прилог по одобрување на Барањето за Кредит, само доколку претходно одобрениот и исплатен Кредит е отплатен во целост. Корисникот поднесува Барање за кредит за секој Кредит  којшто се издава во рамките на Кредитниот лимит во некоја од Подружниците на Кредиторот, преку својот Профил на Веб страната, преку телефон, преку СМС Системот на Кредиторот или преку кредитните посредници на Кредиторот.

 

 

3.3. Страните се согласуваат дека второто и секое наредно поднесено Барање за кредит, претставува потврда дека Корисникот се согласува со склучување на Прилог кон Договорот за кредитен лимит, коишто се генерира автоматски, по поднесување и одобрување на Барањето за кредит, а Прилогот заедно со сите измени и анекси ќе биде достапен за Корисникот онлајн преку Профил на Веб – страната или во подружниците на Кредиторот.

 

3.4. Прилогот се склучува во писмена форма или преку друг траен медиум. Прилогот стапува на сила кога ќе биде потпишан своерачно или електронски со внесување на единствен електронски код испратен преку СМС Системот на Кредиторот на телефонскиот број на Корисникот. Прилогот може да биде предмет на измени по претходно барање или на друг начин слободно изразена волја од страна на Корисникот. Волјата за измена на Прилогот може да се изјави со зборови, вообичаени знаци или друго однесување од кое со сигурност може да се заклучи за нејзиното постоење и може да се изјави и со помош на различни комуникациски средства (телефон, Профил на Корисникот и други). Кредиторот му го доставува на Корисникот Прилогот на неговиот Профил и Е-маил на Корисникот.

 

3.5. Корисникот е должен да ја врши отплатата на Кредитот, и сите други побарувања кои произлегуваат од Прилогот, согласно Амортизациониот план кој е составен дел на Прилогот. Амортизациониот план, по барање на Корисникот може да биде изменет, за што ќе биде склучен соодветен анекс. Корисникот се согласува дека анексите на Прилогот стануваат полноважни и обврзувачки веднаш по прикачување на анексот на неговиот Профил и испраќање на анексот на Е-маил на Корисникот.

 

 

3.6. Прилогот преставува основ за исплата на Износот на кредитот, на начин на кој побарал Корисникот при поднесување на Барањето за кредит.

 

3.7. Во согласност со барањето на Корисникот, а по разгледување и оцена на кредитната способност, одобрување на барањето и верификување на доставените информации и/или документи (каде што е применливо), Кредиторот го исплаќа секој Износ на кредитот преку банкарски пренос на банкарска сметка на Корисникот. Постапката за разгледување и одобрување на Барањето за кредит, оценка на кредитната способност на Корисникот и верификација на доставените информации и/или документи, трае до 14 (четиринаесет) дена сметано од денот на поднесување на Барањето за кредит.

 

3.8. По барање на Корисникот, Износот на кредитот може да биде исплатен во готовина во Подружниците на Кредиторот за што Кредиторот пресметува Провизија за исплата во готово во подружница, согласно Тарифите.

 

 

3.9. Корисникот е согласен дека исплатата на кредитот Кредиторот ќе ја изврши по одобрување на Барањето за кредит, а во рамките на работното време на Кредиторот и на учесниците во платниот промет (банки). Доколку исплатата на кредитот се врши преку банкарски пренос на трансакциска сметка на Корисникот, во одредени случаи како што се неработни денови, празници и слично, исплатата на одобрениот Износ на кредитот ќе биде извршена првиот нареден работен ден.

 

3.10. Корисникот има право да побара итно разгледување на Барањето за кредит, вклучувајќи ја и верификацијата на доставените информации и/или документи, за што Кредиторот пресметува Провизија за итно процесирање, согласно Тарифите. Доколку, по барање на Корисникот, исплатата на Износот на кредитот се врши во готовина, Корисникот е согласен дека Износот на кредитот може да го подигне од најблиската подружница на Кредиторот во текот на работното време на Кредиторот.

 

3.11. Износот на кредитот нема да биде исплатен на Корисникот доколку Корисникот погрешно ја навел банкарската сметка или другите податоци во Барањето за кредит се невистинити и неподобни за проверка, а Договорот за кредитен лимит, односно Прилозите ќе станат неважечки, за што Кредиторот соодветно го информира Корисникот. Во случај износот на кредитот да не му е издаден на Корисникот, поради недоволна кредитна способност на истиот, Договорот за кредитен лимит, односно Прилозите стануваат неважечки и Кредиторот го информира Корисникот на кредитот за тоа соодветно. Во секој случај, Кредиторот може да одбие да постапи по Барањето за кредит во секое време, во согласност со внатрешните деловни политики на Кредиторот, преку информирање на Корисникот на кредитот за истото.

 

3.12. По претходно поднесено барање од страна на Корисникот, Износот и посебните условите на Кредитот утврдени во Прилогот може да бидат изменети согласно барањето на Корисникот, за што ќе биде склучен соодветен Анекс на Прилогот. Одобрувањето на барањето на Корисникот подлежи на Провизии согласно Тарифите на Кредиторот.

 

 1. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА КРЕДИТЕН ЛИМИТ

 

4.1. Кредиторот може еднострано да го раскине Договорот за кредитен лимит без отказен рок во следниве случаи:
1) Доколку Корисникот доцни со отплата или исполнување на било која друга обврска од Договорот за кредитен лимит подолго од 5 (пет) дена од датумот на доспевањето; 2) Доколку Корисникот дал погрешни информации при поднесување на Барањето за кредит или не го известил Кредиторот за нивна измена; 3) Доколку Корисникот има доспеани неплатени обврски кон трети лица (влошена кредитоспособност); 4) Доколку над Кредиторот е отворена стечајна постапка; 5) Доколку Кредиторот дознал дека на Корисникот му престанал работниот однос или кога Корисникот не може да докаже дека има редовни приходи; 6) Ако Кредиторот не може веќе да му исплаќа кредит на Корисникот, од причини по вина на Корисникот, вклучувајќи, но неограничувајќи се на случаите кога банкарската сметка на Корисникот е блокирана или затворена, па преносот на Износот на кредитот не може да се изврши; 7) Доколку Кредиторот утврдил дека Корисникот станал носител на јавна функција. 8) Доколку Кредиторот ја изгуби правната и деловна способност за вршење на финансиска дејност; Кредиторот има право еднострано да го раскине Договор за кредитен лимит во секое време со отказен рок од 30 дена. Во случај на еднострано раскинување на Договорот за кредитен лимит од страна на Кредиторот, сите побарувања веднаш доспеваат и се наплатливи.

 

4.2. Корисникот има право да го раскине Договорот за кредитен лимит со поднесување на писмено известување до Кредиторот. Со раскинување на Договорот за кредитен лимит, се раскинуваат сите Прилози кон Договорот за кредитен лимит и побарувањата кои произлегуваат од нив доспеваат во целост на денот на плаќање.

4.3. Во случај на еднострано раскинување на Договорот за кредитен лимит, сите побарувања веднаш доспеваат и се наплатливи, и Кредиторот има право да бара од Корисникот предвремена отплата на договорените плаќања за периодот до раскинувањето на Договорот за кредитен лимит, вклучително и законска казнена камата во случај на задоцнување сè до денот на исплатата на сите договорени плаќања.

4.4. Раскинување, престанок или откажување на склучен Прилог кон Договорот за кредитен лимит, нема да значи раскинување или престанок на Договорот за кредитен лимит.

 

 1. ПРАВО НА ОТКАЖУВАЊЕ

 

5.1. Четиринаесет (14) дена по склучување на Прилог, Корисникот може да го искористи правото за откажување од договор за потрошувачки кредит, со известување до Кредиторот во писмена форма. За остварување на ова право, Корисникот може да го користи однапред пропишаниот формулар, или пак до состави и достави свое известување и да го достави во една во подружниците или преку електронска пошта [email protected].

5.2. Доколку Корисникот го искористи правото на откажување, должен е да ја плати главнината и каматата за периодот од искористувањето на кредитот до денот на плаќање на главнината, веднаш но не подоцна од 30 дена од денот на известувањето на Кредиторот за откажувањето од кредитот. Каматата се пресметува врз основа на договорната каматна стапка.

5.3. Кредиторот има право на надоместок на неповратните трошоци платени во врска со договорот за кредит кон јавни или државни органи. Доколку кредитот е исплатен на трансакциска сметка на Корисникот, исплатените парични средства задолжително се враќаат на сметката на Кредиторот преку банкарски трансфер. Доколку Износот на кредитот е исплатен во готовина, Корисникот може да направи поврат на паричните средства преку банкарски трансфер или во една од подружниците на Кредиторот.


Известување за откажување од договор за потрошувачки кредит во рок од 14 дена.
Известување за откажување од договор за потрошувачки кредит во рок од 14 дена на далечина.

 1. ПРАВО НА ПРЕДВРЕМЕНА ОТПЛАТА

 

6.1. Корисникот има право во кое било време да го плати, целосно или делумно, недостасаниот дел од Кредитот со поднесување на писмено барање за предвремена отплата во една од подружниците на Кредиторот. Во случај Корисникот да изврши плаќање кое го надминува достасаниот износ за плаќање, а не поднел писмено барање за предвремена отплата до Кредиторот, во кое ја изразил намерата за целосна или делумна предвремена отплата, истото нема да се смета како предвремена отплата, туку како Претплата.

 

6.2. Во случај на предвремена отплата, Корисникот има право на намалување на вкупните трошоци на кредитот, кое се состои од каматата и другите трошоци за преостанатиот период на траење на договорот за потрошувачки кредит.

 

6.3. Кредиторот има право на праведен надоместок за трошоците директно поврзани со предвремената отплата на кредитот. Таквиот надоместок не смее да надмине 1% од износот на предвреме отплатениот кредит, доколку периодот меѓу предвремената отплата и рокот на траење на договорот за потрошувачки кредит се случи во период подолг од една година од рокот на траење на договорот за потрошувачки кредит, односно не повеќе од 0.5%, доколку предвремената отплата се случи во период не подолг од една година од рокот на траење на договорот за потрошувачки кредит.

 

6.4. Корисникот е должен до го намири во целост надоместокот за предвремена отплата на Кредитот на денот на целосната или делумна предвремена отплата на кредитот.

 

 

 

 1. ПРОВИЗИИ И ТРОШОЦИ

 

7.1. Корисникот му плаќа камата на Кредиторот, согласно договорната каматна стапка утврдена во Прилогот, за фактичкиот период на користење на исплатениот Износ на кредитот. Кредиторот може самостојно да ја намали договорната каматна стапка во секое време.

 

7.2. Корисникот плаќа провизија за неисполнување на договорните обврски, која претставува надомест за трошоците на Кредиторот ако Корисникот не ги направи договорените отплати во роковите утврдени во Прилогот. Провизијата за неисполнување на договорните обврски за отплата на кредитот се утврдува со важечките Тарифи коишто се достапни на Веб страната - и во Подружниците на Кредиторот.

 

7.3. Корисникот плаќа провизии и трошоци за користење на Кредитот (вклучувајќи, но неограничувајќи се на провизија за издавање и администрирање на кредит и договорна камата), провизии за користење на дополнителни услуги кои не се задолжителни за одобрување на  (вклучувајќи, но неограничувајќи се на провизија одложување на рокот за отплата, провизија за исплата во готово, провизија за итно процесирање и други), провизии за неисполнување на договорните обврски, казнена камата и други казни во случаите наведени во Договорот за кредитен лимит и Прилогот, а во согласност со важечките Тарифи.

 

7.4. Корисникот му ги отплаќа на Кредиторот Износот на кредитот, каматата и другите договорени плаќања и провизии во согласност со условите утврдени во Прилогот.

 

7.5. Корисникот може да ја одложи отплатата на кредитот најмногу до истекот на продолжениот рок за отплата на кредитот или да го измени амортизациониот план, со плаќање на Провизија за одолжување на рокот за отплата, согласно интерните правила и процедури на Кредиторот.

 

7.6. Одложениот Рок за отплата, а со тоа и измените во Прилогот ќе влезат во сила кога плаќањето на Провизијата за одложување на рокот за отплата е уредно примено од страна на Кредиторот, на банкарска сметка или во Подружница, а во спротивно одложениот Рок за отплата, а со тоа и измените во Прилогот се смета дека се неважечки.

 

7.7. Ако Рокот на отплата на кредитот е одложен, за време на веќе одложен рок, Корисникот му плаќа на Кредиторот камата согласно Прилогот, како и провизија за одложување, но плаќањето на другите договорени плаќања е одложено.

 

7.8. Ако Корисникот доцни со отплата на кредитот, Кредиторот има право да наплати провизија за неисполнување на договорните обврски за плаќање на Kредитот во согласност со важечките Тарифи објавени на Веб-страната и во Подружниците на Кредиторот.

 

 

 

 1. НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРНИ ОБВРСКИ

 

8.1. Во случај на ненавремено исполнување, непочитување или прекршување на договорните обврски наведени во Договорот за кредитен лимит, односно Прилогот, Кредиторот има право да пресметува казнена камата сметано од денот на доспевање на побарувањето па се до денот на конечна наплата, како и да пресмета и наплати казни и провизии за неисполнување на договорни обврски согласно Тарифите на Кредиторот.

8.2. Ако Корисникот доцни со отплатата на Износот на кредитот, казнена камата за задоцнетото плаќање се пресметува и наплаќа на неплатениот дел од отплатата на кредитот, за секој ден задоцнување.

 

8.3. Ако корисникот доцни со плаќање на камата пресметана врз основа на Договорната каматна стапка, се пресметува казнена камата на неисплатениот износ на каматата, за секој ден задоцнување.

 

8.4. Кредиторот има право да поведе постапка пред надлежни органи за присилна наплата на долгот, согласно применливите правни прописи.

 

 

 1. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ. ОСТАНАТИ ПРАВИЛА

 

9.1. Корисникот го информира Кредиторот за секоја измена на податоците наведени во Договорот за кредитен лимит (вклучувајќи ја и електронската адреса на Корисникот, телефонскиот број, банкарската сметка), за личната идентификација или за работното место, во рок од 5 работни дена, со повик од својот телефонски број, преку својот Профил на Веб - страната или во подружниците на Кредиторот.

 

9.2. Кредиторот може да побара потврда за променети информации на Корисникот, преку Телефонскиот број на Корисникот, преку Профилот на Веб - страната, во Подружниците на Кредиторот или на друг начин во согласност со правилата на Кредиторот.

 

9.3. Идентификацијата на Корисникот преку Телефонски број и телефонските разговори со Корисникот се обврзувачки за двете страни, ако Корисникот го користел пријавениот Телефонски број за телефонскиот повик и ако за време на повикот бараната информација за Договорот за кредитен лимит му е дадена на Кредиторот. Кредиторот ги снима телефонските разговори.

 

9.4. Профил на Корисникот е креиран на Веб - страната, а почетната лозинка е испратена преку Електронска пошта и на Телефонскиот број на Корисникот. На барање на Корисникот, Кредиторот ќе креира Профил во име и за сметка на Корисникот, за што веднаш ќе го информира Корисникот и ќе му ги достави корисничкото име и лозинката.

 

9.5. Кредиторот може, по свое наоѓање, да ја прекине комуникацијата по телефон со користење на пријавениот Телефонски број или преку Профилот на Веб - страната, да спроведе идентификација на Корисникот и да бара извршување на одредено дејствие во Подружниците на Кредиторот. Корисникот со ова потврдува дека ја прифаќа ваквата одлука.

 

9.6. Идентификацијата на Корисникот и комуникацијата со истиот преку Профилот и Веб - страната е обврзувачка за двете страни. Со потпишувањето на Договорот за кредитен лимит, Корисникот потврдува дека е согласен и свесен за правилата за користење на Веб – страната и Профилот наведени во Договорот за кредитен лимит и на Веб-страната.

 

9.7. Корисникот може да добие бесплатни информации за своите договорени обврски со повик од својот телефонски број или преку својот Профил на Веб - страната во форма на амортизационен план, а за издавање на секоја друга форма и вид на потврда и информација, Кредиторот има право да наплати соодветен трошок согласно важечата тарифа во моментот на издавање на потврдата, односно информацијата. Ако Корисникот задоцнил со било кое плаќање утврдено со Прилогот, Кредиторот може да му испрати опомена и да ги наплати и трошоците за опомената согласно Тарифите.

 

9.8.  Кредиторот го дефинира редоследот на исполнување на обврските на Корисникот на кредитот од Договорот за кредитен лимит. Корисникот изјавува дека го прифаќа секое плаќање извршено од трето лице во име и за сметка на Корисникот направено во подружницата на Кредиторот, како и дека со така извршените плаќања, Кредиторот може да ги затвори обврските на Корисникот кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит. Корисникот изјавува дека е согласен Кредиторот да ги потврди информациите дадени од трето лице кое ја врши уплатата во подружницата на Кредиторот во однос на висината на долгот за кој третото лице врши уплата. Корисникот изјавува дека нема да го смета Кредиторот за одговорен по ниту еден основ ниту да побарува било каква штета од него поради потврдување на информации дадени од трето лице кое ја врши уплатата, а во однос на висината на долгот.

 

9.9. Корисникот, односно третото лице е должно при секоја уплата на Сметка на Кредиторот да наведе доволно податоци со цел уплатата да може да се идентификува и поврзе со Корисникот. Ќе се смета дека Корисникот, односно трето лице, навел доволно информации за идентификација на уплатата доколку при уплатата се наведени матичниот број на Корисникот и бројот на Договорот за кредитен лимит или бројот на Прилогот кон Договор за кредитен лимит. Корисникот може да го контактира Кредиторот со цел добивање на точниот број на Договорот за кредитен лимит, односно Прилогот. Доколку уплатата ја прави трето лице, Корисникот е должен да му ги обезбеди на третото лице потребните информации за успешна идентификација на уплатата.

 

 9.10. Доколку Кредиторот утврди дека е направена Неидентификувана уплата, тоа плаќање ќе се смета за невалидно се до моментот на идентификација, а Клиентот ги сноси сите последици од задоцнето плаќање. Кредиторот нема обврска да преземе дополнителни дејства за идентификација на уплатата и не сноси одговорност за било каква штета која може да настане како резултат на Неидентификувана уплата. Во случај на Неидентификувана уплата Корисникот, односно третото лице е должно да поднесе до Кредиторот писмено барање за идентификација на уплатата во кое ќе наведе по кој основ е направена уплатата.

 

9.11. Корисникот е должен да врши уплати согласно амортизациониот план и Кредиторот не е одговорен за уплати кој го надминуваат износот кој Корисникот му го должи на Кредиторот согласно Прилогот. Кредиторот нема обврска да преземе дополнителни дејства  и не сноси одговорност за било каква штета која може да настане како резултат на направена неоснована Претплата. Корисникот изјавува дека е запознаен и се согласува секоја Претплата да се смета и да преставува авансна уплата за затворање на идни обврски во рамките на Договорот за кредитен лимит, освен ако Корисникот изречно не побара враќање на Претплатата. Доколку Корисникот нема идни обврски спрема Кредиторот должен е да побара поврат на Претплатата, при што ќе наведе дека уплатата е направена без основ, и ќе достави трансакциска сметка на која сака да биде извршен повратот. Доколку Претплатата е износ за кој банкарска провизија за уплата на средствата на сметка на Корисникот трансфер е повисока од износот кој се враќа, Кредиторот нема да изврши поврат на таквиот износ.

 

 9.12. Во случај ако Корисникот уплати сума во износ кој не е доволен за да ги отплати сите доспеани износи согласно Прилогот и Амортизациониот план до датумот на уплатата (помалку уплатен износ), со уплатата се отплаќаат прво трошоците во врска со неисполнување на обврската на Корисникот за отплата на кредитот и провизиите за користење на дополнителни услуги, а со преостанатиот износ се затвораат доспеаната камата, провизиите за кредитот, и главницата на кредитот.

 

9.13. По барање на Корисникот, кредитниот лимит може да се зголеми од страна на Кредиторот со проценување на кредитната способност на Корисникот.

 

9.14. Кредиторот може да одлучи да го промени кредитниот лимит по исполнување на предвидени интерни критериуми од страна на клиентот, во секое време, ако според неговата проценка кредитната способност на Корисникот се сменила и притоа го известува Корисникот на кредитот за истото.

 

 

9.15. Кредиторот може да пренесе (отстапи) побарувања или делови од побарувањата, кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, на неограничен број трети лица (доверители), во целост или делумно, со можност Кредиторот за да го задржи правото да го сервисира Договорот за кредитен лимит по сопствена одлука.

 

9.16. Корисникот на кредитот е информиран дека во случај на отстапување на побарувањата или нивни делови коишто произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, истиот останува непроменет и во случај на отстапување (цесија) третите лица (доверителите) стануваат доверители на Кредиторот, коишто можат да ги отстапат побарувањата или нивни делови што произлегуваат од Договорот за кредитен лимит на неограничен број други трети лица.

 

 

9.17. Врз основа на понудата од страна на Кредиторот и на третите лица (доверителите) за стекнување и отстапување на побарувањата или на нивните делови коишто произлегуваат од договорот на други трети лица, тие можат да ги откријат приходите, расходите, кредитната историја, име, презиме, полот, возраста, адресата на Корисникот на кредитот, како и други информации од Договорот за кредитен лимит потребни за исполнување на целта заради која се откриваат, и /или заради исполнување на законска обврска на Кредиторот, вклучително и упис во соодветни јавни регистри.

 

9.18. Корисникот продолжува да му ги отплаќа договорените износи согласно Прилогот на Кредиторот или на третите лица (доверители) во случај на отстапување на побарувањата без задржување на правото на сервисирање на кредитот, освен доколку Кредиторот не го извести Корисникот за спротивното.

 

9.19. Корисникот е информиран дека Кредиторот има право и може со договор за залог да ги заложи побарувањата кои произлегуваат од Договорот за кредитен лимит, во согласност со Законот за договорен залог.

 

 

9.20. Во случај на макроекономска нерамнотежа која ќе резултира со најмалку 5 % девалвација на средниот курс на еврото во денари (ЕУР/МКД) како еднострана мерка на НБРСМ или 5 % депрецијација на средниот курс на еврото во денари, мерени преку зголемување на средниот курс на ЕУР/ МКД објавен од страна на НБРНМ на нејзината веб страна, Давателот на кредит го задржува правото да ги корегира и зголеми за истиот процент на девалвација/депрецијација сите обврски на Корисникот на кредит спрема Давателот на кредит согласно Договорот за кредит (вклучувајќи, но неограничувајќи се на обврските по основ на главницата, каматата и сите провизии.

 

 

 

 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 

10.1. Корисникот изјавува дека е запознаен и се согласува со Политиката за приватност на личните податоци на Корисници направена достапна од страна на Кредиторот на Веб-страната и во регистрираните подружници.

 

10.2. Корисникот се согласува неговите лични податоци да бидат обработувани од страна на Кредиторот (вклучувајќи го и периодот по поднесувањето на барањето за кредит) и му дозволува на Кредиторот да ги испрати и пренесе податоците на Корисникот на кредитот на било кои трети лица (обработувачи и корисници) во земјата и странство, вклучително Заложниот регистар при Трговскиот Регистар на Република Северна Македонија и  агенции за наплата на побарувања во име и за сметка на Кредиторот, како да прибавува информација за процена на кредитната способност на Корисникот во Македонското кредитно биро и на сите други достапни јавни регистри во Република Северна Македонија.

 

10.3. Кредиторот може да развива кредитна историја на Корисникот за обврските на Корисникот и може да пренесува податоци за Корисникот на други доверители на Кредиторот (вклучувајќи ги и идните доверители).

 

10.4. Обработката на податоците на Корисникот за обезбедување, понудување и одржување на услугите предмет на Договорот за кредитен лимит, е регистрирана во Агенцијата за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија, во која Кредиторот е регистриран како контролор на лични податоци.

 

 

 1. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

 

11.1. Со потпишување на Договорот за кредитен лимит, Клиентот потврдува дека ги прочитал и ги разбрал овие Општи услови, и дека е запознаен дека истите се составен дел од Договорот за кредитен лимит.

 

11.2. Корисникот изјавува дека е запознаен и согласен дека Општите услови може да бидат изменети во било кое време од страна на Кредиторот и дека измените на истите ќе бидат објавени на Веб страната на Кредиторот (http://www.bongo.mk), како и дека Кредиторот не е обврзан лично да го извести Корисникот за направените измени. Корисникот се смета дека е информиран од страна на Кредиторот за секакви измени на Општите услови за кредитирање на денот кога истите се објавени на Веб-страната.

 

11.3. Во случај на спор меѓу страните, истиот може да се реши спогодбено, односно вонсудски, по пат на порамнување или медијација. Доколку страните не можат да го решат спорот спогодбено, односно вонсудски истиот ќе биде решен од страна на надлежен суд како што е утврдено со важечките закони.

 

 

11.4. Органи кои вршат контрола на усогласеност со Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити се:

 

Министерство за финансии бул. Даме Груев  бр.12, 1000 Скопје,
Република Северна Македонија, Тел: +389 2 3255-300, Факс: + 389 2 3255-721, Е-маил: [email protected]

Назад